Ouders

School-
tijden

Op De Driehoek hanteren wij het Hoorns model. Dat betekent dat alle kinderen op woensdagmiddag én vrijdagmiddag vrij zijn. 

Elke ochtend gaan de deuren om 8.20 uur open en beginnen we de les om 8.30 uur.

 

Groep 1 t/m 8

 

maandag

8.30 – 15.00 uur

Lunchpauze 

12:00-12:45 uur

dinsdag

8.30 – 15.00 uur

Lunchpauze 

12:00-12:45 uur

woensdag

8.30 – 12.30 uur

 

donderdag

8.30 – 15.00 uur

Lunchpauze 

12:00-12:45 uur

vrijdag

8.30 – 12.30 uur

 

Vakantie &
Vrije dagen

Vakantie

Herfstvakantie (14-10-2023 t/m 22-10-2023)

Kerstvakantie(23-12-2023 t/m 07-01-2024)

Voorjaarsvakantie (17-02-2024 t/m 25-02-2024)

Goede vrijdag en Pasen (29-03-2024 t/m 01-04-2024)

Meivakantie (27-04-2024 t/m 12-05-2024)

Tweede Pinksterdag (20-05-2024)

Junivakantie (14-06-2024 t/m 21-06-2024)

Zomervakantie (12-07-2024 t/m 25-08-2024)

studiedagen

19 september 2023 (vanaf 12 uur vrij)

11 oktober 2023 (heel de dag vrij)

9 november 2023 (vanaf 12 uur vrij)

5 december 2023 (vanaf 12 uur vrij)

2 en 5 februari 2024 (heel de dag vrij)

5 maart  2024 (vanaf 12 uur vrij)

28 maart 2024 (heel de dag vrij)

18 april 2024 (vanaf 12 uur vrij)

Ouder-
portaal

Via het ouderportaal van ParnasSys (https://ouders.parnassys.net) kunt u als ouder de resultaten van uw kind inzien. Daarnaast werken wij met de app Parro. Dit is het communicatiemiddel tussen school en ouders. Via Parro kunt u berichten lezen van activiteiten in de groep, inschrijven voor oudergesprekken of contact opnemen met de leerkracht(en) voor het maken van een afspraak of het doen van een korte mededeling. 

MR

WAT IS EEN MR?

MR staat voor medezeggenschapsraad. Dit is een team bestaande uit ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen) en leerkrachten. In MR-termen hebben we het dan over de oudergeleding en de personeelsgeleding. Een MR denkt mee over en heeft inspraak op allerlei schoolzaken, denk hierbij aan onderwijszaken, maar ook aan financiële of beleidszaken. Elke school hoort een MR te hebben.

WAT DOET DE MR?

In de MR worden verschillende onderwerpen besproken waarbij, afhankelijk van het onderwerp, de MR instemming of advies kan geven. Dit is bij wet geregeld, dus het is vooraf duidelijk welke onderwerpen instemming of advies vereisen. De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school en haar leerlingen. lees verder

Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft één geleding instemmingsrecht en de andere adviesrecht. Voor de personeelsleden kunnen dit zaken zijn als beoordelingen, voor de ouders gaat het meer om zaken die direct gevolgen hebben voor leerlingen. Denk aan veranderingen in lesaanbod, huisvesting of schooltijden. De MR heeft daarnaast het recht om zelf voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school. De enige voorwaarde is natuurlijk dat het over een onderwerp moet gaan waarover het bestuur (of de directie) kan beslissen.

HOE GAAT DE MR TE WERK EN HOE IS DE SAMENSTELLING?

De MR op onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar (wel vooraf aanmelden) en de notulen zijn, evenals het MR-reglement, in te zien op school. De MR heeft gemiddeld eens in de zes weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formele instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. Er zijn ieder jaar terugkerende agendaonderwerpen als het jaarplan of het budget van de school. Daarnaast kan zowel de directie als de MR punten inbrengen die zij van belang vinden om te bespreken.

MET WELKE ONDERWERPEN KAN IK TERECHT BIJ DE MR?

In principe gaat het om onderwerpen die een groep leerlingen of de school in het algemeen aangaan. Dit kunnen alle mogelijke zaken zijn. Bijvoorbeeld wijziging van schooltijden, maar ook zaken als verkeersveiligheid rond de school en omgaan met pestgedrag zijn onderwerpen die een MR bespreekbaar kan maken. Er worden geen zaken besproken die om individuele leerlingen gaat. 

HOE NEEM IK CONTACT OP MET DE MR?

Als u contact met de MR op wilt nemen kunt u dit op verschillende manieren doen. Vragen en opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen aan de voorzitter van de MR, te bereiken op het volgende mailadres: mr@obs-de-driehoek.nl. Eventueel kunt u ook telefonisch contact opnemen met de school waarbij de vragen dan doorgegeven zullen worden aan de MR. Het algemene nummer is te vinden op de contactpagina. Waar van toepassing zal de MR ook zelf de achterban benaderen. Ten slotte is elke ouder en leerkracht in de MR natuurlijk ook gewoon persoonlijk aan te spreken.

De MR bestaat uit:

De oudergeleding:

 • Leonie Donker (voorzitter) (kinderen in groep 6a en 8b)
 • Muttalip Metin (kinderen in groep 4a en 8a)
 • Soumia van Paridon (kinderen in groep 4a, 4b en 6b)
 •  

De personeelsgeleding:

 • Minjon (groep 3b)
 • Alexandra (groep 4b)
 • Tineke (kleutergroep Giraffen)

De vergaderdata van het schooljaar 2023/2024 zijn:

12 sept. 2023

3 okt. 2023

28 nov. 2023

12 febr. 2024

16 apr. 2024

11 juni 2024

Ouder-
commissie

Wie is de Oudercommissie en wat doen zij?

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders die op vrijwillige basis de leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst, de jaarlijkse schoolreis, sportdag en activiteiten rondom de Kinderboekenweek, het Lente & Zomerfeest. Deze leuke en aanvullende activiteiten horen niet bij het standaard lesprogramma en worden georganiseerd door de oudercommissie en gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De oudercommissie bestaat uit 7 tot 9 ouders waarbij gestreefd wordt naar een samenstelling van ouders met kinderen uit diverse groepen vanaf de kleutergroep tot aan groep 8.

Ook beheren zij de vrijwillige ouderbijdrage en zorgen zij ervoor dat dit geld aan onze leerlingen ten goede komt.

Hoe gaat de OC te werk? lees verder

De oudercommissie vergadert meerdere keren per jaar en kent verschillende rollen als voorzitter, penningmeester, secretaris en aanvullende leden. Alle leden van de oudercommissie verdelen zich over de geplande activiteiten en vormen, met een aantal leerkrachten, een commissie in een kleinere groep. In deze kleinere groepen worden de activiteiten voorbereid/georganiseerd veelal middels een draaiboek. De leden van de oudercommissie begeleiden ook de activiteiten en sturen deze, samen met de leerkracht, aan.

Daarnaast zijn er bij verschillende activiteiten ook hulpouders nodig. Via de oudercommissie en/of de leerkrachten worden deze hulpouders gevraagd om te helpen bij de voorbereidingen of tijdens de uitvoering van de activiteit.

Wie zijn de leden van de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:

 • Suzanne Rietdijk: voorzitter (kinderen in groep 5 en groep 7)
 • Judith Diepenmaat: penningmeester (kinderen in groep 5 en groep 7)
 • Diana de Gooijer: secretaris (back up) (kind in groep 8)
 • Sabine van der Dusse: secretaris (kinderen in groep 5 en groep 3)
 • Meredith Bruce: secretaris (kinderen in groep 3 en groep 8)
 • Farshana Djorai (kind in groep 1-2)
 • Annelieke Suijkerbuijk (kinderen in groep 3 en groep 5)
 • Mourad en Mounia Dahmani (kind in groep 1-2)

Contact

Als u contact met de oudercommissie op wilt nemen, kunt u dit op verschillende manieren doen. Vragen en opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen aan oudercommissiedriehoek@ozhw.nl

Eventueel kunt u ook telefonisch contact opnemen met de school waarbij de vragen dan doorgegeven zullen worden aan de oudercommissie. Het algemene nummer is te vinden op de contactpagina. Ten slotte is elke ouder natuurlijk ook gewoon persoonlijk aan te spreken voor vragen.

 

Ouder-
bijdrage

In Nederland is basisonderwijs gratis. Onze school ontvangt jaarlijks geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Daarnaast vraagt onze school aan ouders een bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren; de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor alle activiteiten die gedurende een schooljaar worden georganiseerd. lees verder

Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet bepalend voor deelname aan activiteiten voor uw zoon of dochter. Alle leerlingen mogen altijd meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Mede vanuit een collectiviteitsbeginsel doen wij een dringend beroep op elke ouder om de ouderbijdrage te betalen. Het totaalbedrag dat hierdoor beschikbaar komt, is namelijk bepalend voor de wijze waarop wij de activiteiten kunnen vormgeven en organiseren. Dat maakt uw bijdrage zeer waardevol voor onze school!

We hebben op school een oudercommissie die deze activiteiten organiseert. Deze vraagt hiervoor een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage van € 50,- van de ouders om de activiteiten zoals de schoolreis mogelijk te maken. De oudercommissie vraagt u om een bijdrage te voldoen bij de start van het schooljaar.

Jaarlijks legt de oudercommissie verantwoording af aan de ouders over de besteding van het geld. Dit gebeurt via de MR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de oudercommissie, of de MR via MR@obs-de-driehoek.nl . De werkweek in groep 8 wordt apart in rekening gebracht, naar kostprijs. Wanneer u de vrijwillige bijdrage niet in een keer kunt betalen, is er altijd een betalingsregeling mogelijk.

Uiteraard is het ook mogelijk om extra te schenken. Alles wordt uitgegeven aan de activiteiten voor alle kinderen.

SideMenu