School

De Driehoek is een openbare basisschool. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

De Driehoek heeft één locatie: Kouwenhoven-akker 14, gelegen in de wijk Vrijheidsakker te Barendrecht. De kinderen die onze school bezoeken, zijn een evenredige afspiegeling van de bevolking uit de directe omgeving van de school en de omliggende wijken. Basisschool De Driehoek is onderdeel van Stichting OZHW (Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden).

Ouders omschrijven ons vaak als een ‘kleine’ school. Bij ons word je gezien!

Onderwijs

De maatschappij en onze leefwereld kennen steeds minder grenzen en de wereld om ons heen komt steeds meer binnen handbereik door snellere communicatiemogelijkheden en toenemende globalisering in het algemeen. Leerlingen van nu maken als wereldburger deel uit van een wereldwijde maatschappij.

Een goede basis op het gebied van rekenen en taal vinden wij heel belangrijk, maar ook leren samenwerken is essentieel om deel te nemen aan de maatschappij. Het samenwerken oefenen wij door tutorlezen (een bovenbouwleerling helpt een middenbouwleerling met lezen), maar ook middels de leerlingenraad die de belangen van de leerlingen behartigen.  

Vanaf groep 5 werken wij bij een aantal vakken met een chromebook. Op papier kunnen werken en verwerken, vinden wij ook belangrijk. 

Kwink

Wij werken in alle groepen met de methode Kwink. Dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren, maar ook voor burgerschap en mediawijsheid. Door de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen te bevorderen, werken wij preventief. Het streven is een veilige groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. 

Victor de Verkenner

Op De Driehoek vinden we het belangrijk dat de kinderen zich in onze school veilig en vertrouwd voelen. We willen er zo vroeg mogelijk mee beginnen om dit gevoel aan kinderen te geven. Daarom zijn we een groep gestart voor peuters vanaf drieënhalf jaar, die zo goed als zindelijk zijn, die bij ons zijn aangemeld. Deze kinderen mogen op woensdagochtend in de groep van De Verkenners komen. De peuters van De Verkenners maken spelenderwijs kennis met de juffen en klasgenootjes van De Driehoek. Dit doen zij onder leiding van een pedagogisch medewerker van Kibeo en een vrijwilligster. Ze spelen samen in hun groep, gaan op bezoek bij de kleuters, verkennen het schoolplein en het speellokaal.

Erasmusklas

De Erasmusklas is gevestigd op basisschool De Zeppelin (Middeldijkerplein 3 te Barendrecht). In eerste instantie werken wij vanuit ons meerbegaafdenbeleid aan een aangepast programma in de klas. Dit betekent dat we het programma inkorten (compacten) en de leerling uitdagen door verrijking. Een enkele keer blijkt dat dit niet voldoende is. Dan kan een leerling op basis van een aantal voorwaarden genomineerd worden voor de Erasmusklas.
Deze groep is voor alle scholen van ons bestuur. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen één dag per week in de Erasmusklas worden geplaatst.
Het uitgangspunt in de Erasmusklas is aandacht hebben voor het ‘leren leren’ en er wordt les gegeven in vakken die buiten het curriculum van de reguliere groepen vallen zoals: filosofie en programmeren. Er wordt gewerkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen en er worden doelen gesteld. 

backpack


Opvang

Wanneer u buiten de schooltijden opvang nodig heeft voor uw kind(eren) hoeft u niet ver te zoeken.  Kibeo kinderopvang is gevestigd in ons gebouw.

Wij hebben maandelijks overleg met Kibeo en streven naar een goede overdracht tussen opvang en school. 

Opleidingsschool

Onderwijsgroep OZHW maakt onderdeel uit van de opleidingsschool Boss po. Samen met Hogeschool Rotterdam leiden wij jaarlijks zo’n 100 studenten op tot leraar basisonderwijs.

Studenten die deelnemen aan de opleidingsschool kunnen ook gebruik maken van het leer-werktraject bij OZHW. Werken en leren tegelijkertijd. Zo hebben we al goede ervaringen op kunnen doen met zij-instromers. Hiermee proberen we kwalitatief goede studenten te trekken die aan een heroriëntering toe zijn op hun eigen werkloopbaan.

Iedere OZHW-school heeft een schoolopleider, die leraren in opleiding (en startende leraren) coacht, zodat zij alle tools beheersen om het vak van leraar succesvol uit te kunnen voeren.

Boss PO v2

Samenwerkingsverband

Onze school hoort bij het samenwerkingsverband (swv) RiBA. Hierbij zijn bijna alle basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs in de regio aangesloten. 

Deze scholen werken samen zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. lees verder

Onze school geeft basisondersteuning aan uw kind als uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met lezen of rekenen. Soms heeft uw kind extra ondersteuning nodig. Onze school werkt dan samen met swv RiBA zodat uw kind passende extra ondersteuning krijgt. Bij RiBA werken orthopedagogen, psychologen, ambulant ondersteuners en een ouderfunctionaris. Kijk voor meer informatie op swv-riba.nl.

Rondleiding

Zoekt u een fijne basisschool voor uw zoon of dochter en wilt u eens komen kijken op De Driehoek? U bent van harte welkom!

U kunt een rondleiding aanvragen door te bellen naar 0180-556847 of te mailen naar info@obs-de-driehoek.nl. 

U vindt onze toelatingsprocedure in de schoolgids en het ondersteuningsplan. Beide documenten vindt u bij de downloads. 

Onderdeel van

De Driehoek is onderdeel van OZHW. Binnen deze onderwijsgroep vallen scholen van zowel primair als voorgezet onderwijs, waardoor doorstroming van groep 8 naar de brugklas gemakkelijk verloopt. OZHW staat voor kwaliteit en samen leren en ontwikkelen als mens en burger. De klachten- en klokkenluidersregeling van OZHW vindt u hier.

Werken bij

Alle vacatures van OZHW zijn terug te vinden via de knop hiernaast

SideMenu