Welkom op basisschool
De Driehoek

5

Samen groeien
tot wereldburgers

Onze 5 leidende principes

De bedoeling van basisschool De Driehoek is ‘Samen groeien tot wereldburgers’. Een wereldburger is iemand die zich realiseert dat wat hij of zij doet effect heeft op de rest van de wereld. Een wereldburger denkt na over de keuzes die hij/zij maakt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons op school leren wat een wereldburger is en doet. Wij blijven ons daarin ontwikkelen.

Onze leidende principes zijn simpele, concrete vuistregels die richting geven aan het dagelijks handelen. Die helpen ons om onze bedoeling na te streven.

5

Samen groeien tot wereldburgers

Dit zijn de 5 leidende principes.

1

Wij werken met autonomie, competentie en relatie als basisvoorwaarden lees verder

Wij kunnen elkaar vertrouwen en ondersteunen. Iedereen mag zichzelf zijn.

Bij ons op De Driehoek mag je jezelf zijn en word je gerespecteerd om wie je bent. Wij zetten een veilig klimaat neer waarin iedereen zich mag ontwikkelen. Je ontwikkelt hier je kennis, vaardigheden en basishouding om sterker in het leven te kunnen staan. Wij zien elkaar als groeiende wereldburger en waarderen elkaars bijdrage.

2

Wij hebben een positieve mindset lees verder

Onze denkwijze en houding zijn opbouwend.

Wij vinden het belangrijk dat we het goede voorbeeld geven door een positieve houding aan te nemen en die uit te stralen naar onze leerlingen, hun ouders en onze leerkrachten. Om een positieve denkwijze, houding en wederzijds begrip te creëren is ruimte nodig. Ruimte om naar elkaar te luisteren en om van elkaar te leren.

3

Wij werken samen in ‘De Driehoek’: leerling/ouder(s)/leerkracht  lees verder

Wij delen eigenaarschap met alle betrokkenen.

Op De Driehoek onderzoeken en bepalen we met elkaar wat nodig is om de (leer)doelen te bereiken die we voor ogen hebben voor onze leerlingen. We willen dat onze leerlingen zelf actief betrokken raken op hun eigen weg. Op deze manier worden ze mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Leerlingen die mede-eigenaar van hun eigen leerproces zijn, raken meer betrokken en gemotiveerd en behalen hogere leerresultaten. Wij streven naar een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen, in het belang van het kind. Op De Driehoek telt iedereen mee!

 

4

Wij hebben oog en oor voor elkaar  lees verder

Bij ons word je gezien en gehoord.

Binnen onze school vinden wij het belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt. Wij hebben oog en oor voor elkaars kwaliteiten, talenten, ervaringen en gevoelens.

 

5

Wij denken in mogelijkheden  lees verder

Dit vraagt creativiteit en lef.

Door in mogelijkheden te denken kunnen wij een ruimer onderwijskader bieden waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen. Wij denken in mogelijkheden door verschillende werkvormen aan te bieden, te differentiëren in de lessen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Het vraagt creativiteit en lef om te onderzoeken wat het beste is. Binnen onze mogelijkheden maken wij keuzes in het belang van de groep, de leerling en het onderwijs.

 

Team

team de driehoek2
FAQ
1

Hoe gaat de leerkracht om met niveauverschillen in de klas? 

Leerkrachten werken in iedere groep op minimaal 3 niveaus, zodat kinderen altijd de hulp krijgen die zij nodig hebben. 

lees verder

Kinderen die dingen moeilijk of juist makkelijk vinden, krijgen aangepast werk. Zo hebben zij altijd de uitdaging die voor hen goed is, en de hulp en uitleg die daarbij past. Werk aanpassen doen we altijd in overleg met de ouders. 

2

Hoe gaat De Driehoek om met pestgedrag? 

Op De Driehoek wordt in de groepen 1 tot en met 8 gewerkt met de methode Kwink. De methode wordt preventief ingezet en heeft als doel om van de klas een positieve groep te maken en om verstorend gedrag in de klas (en daarom heen) te voorkomen. Om dit doel te bereiken wordt tijdens de lessen gewerkt aan de vijf competenties van sociaal-emotioneel leren.

lees verder

In deze methode wordt ook veel aandacht besteed aan negatief (pest)gedrag. Kwink gaat uit van het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep om pesten tegen te gaan. Doordat de kinderen hier al vanaf de onderbouw tijdens de lessen mee oefenen, leren de kinderen om elkaar op een positieve manier aan te spreken op hun gedrag. Het aanleren van positief gedrag voorkomt in veel gevallen onrust en negatief (pest)gedrag achteraf.

Wanneer er wel ongewenst gedrag plaatsvindt, hanteren wij ons sociaal veiligheidsbeleid. Daarbij betrekken we ook altijd de ouders en staan de leerkrachten en de directie altijd open voor een goed gesprek. Zo gaan we samen op zoek naar een goede oplossing.

3

Wordt het vak Engels alleen in de bovenbouw gegeven?

Nee, wij geven Engels in alle groepen. De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Op De Driehoek willen wij ‘samen groeien tot wereldburgers’. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in contact komen met de Engelse taal. Engels is de internationale voertaal, een wereldtaal. Deze taal is helpend om als wereldburger te communiceren. 

lees verder

Onze methode ‘Join in’ brengt de klas in beweging en laat kinderen (groep 1 t/m 8) actief de Engelse taal verkennen en toepassen. De lessen worden in het Engels gegeven. De leerlingen praten met elkaar over onderwerpen die hen bezighouden. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar datgene waarvoor je de taal gebruikt, namelijk communicatie.

4

Hoe verloopt de overgang van groep 8 naar het middelbaar onderwijs?

Wij hebben een po/vo-protocol waarin beschreven staat hoe wij ouders betrekken en de overdracht zo soepel mogelijk laten verlopen. 

lees verder

Wij hebben contact met alle middelbare scholen uit de regio en in het bijzonder met de scholen die binnen ons bestuur vallen zoals Dalton Lyceum en Focus Beroepsacademie. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen goed overgedragen worden. 

5

Hoe geven jullie vormingsonderwijs?

In de groepen 6 t/m 8 wordt er door de eigen leerkracht les gegeven in levensbeschouwelijk (vormingsonderwijs) onderwijs. Er wordt aandacht gegeven aan zes stromingen: Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme. Dit past goed bij onze bedoeling ‘Samen groeien tot wereldburgers’. Iedereen leert een beetje over andere culturen en gewoontes. 

lees verder

Dit doen wij op een voor kinderen geschikte wijze en is niet bedoeld om kinderen te overtuigen van een bepaald geloof. De kennis die de kinderen opdoen gaat hen helpen om de wereld om hen heen beter te begrijpen. 

6

Hanteren jullie een wachtlijst voor nieuwe leerlingen?

Nee, wel kan het zijn dat er in bepaalde groepen geen nieuwe leerlingen meer kunnen instromen. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld de grote van de groep of het aantal zorgleerlingen. 

lees verder

Bij de downloads vindt u het toelatingsbeleid van De Driehoek. 

Social Media

SideMenu